Bakterie kwasu mlekowego w kapsu?kach

Czy istnieje idealny probiotyk dla ka?dej kobiety? Tak, pod warunkiem, ?e zawiera odpowiednie bakterie kwasu mlekowego. To one s? podstaw? zdrowia intymnego – utrzymuj? równowag? bakteryjn? w pochwie.

Kwas mlekowy jest bardzo wa?ny dla intymnego komfortu. Odpowiada za niskie pH pochwy, czyli kwa?ne ?rodowisko. To ono stanowi naturaln? barier? przed szkodliwymi drobnoustrojami. – „Prawid?owa flora bakteryjna pochwy sk?ada si? g?ównie z tlenowych i beztlenowych Gram-dodatnich pa?eczek kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillius.” – mówi dr n. med. Agnieszka Ma?dziarz, ginekolog.

Bakterie kwasu mlekowego jako probiotyki

Jak najlepiej dostarczy? bakterie kwasu mlekowego? Odpowiedzi? s? nowoczesne probiotyki doustne dla kobiet. Np. w 1 kapsu?ce preparatu Trivagin, znajduje si? a? 3 mld bakterii – ilo??, która zapewnia skuteczn? kolonizacj? pochwy. To trzy razy wi?cej ni? minimalna zalecana dawka, stosowana w innych probiotykach doustnych dost?pnych na rynku.

Bakterie kwasu mlekowego dla polskich kobiet

Gatunki Lactobacillus charakteryzuj? si? zmienno?ci? wyst?powania w zale?no?ci od regionów geograficznych. Tak wi?c skuteczne probiotyki powinny uwzgl?dnia? flor? bakteryjn? wyst?puj?c? u polskich kobiet. Wed?ug Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego tylko wówczas zasiedlenie w?a?ciwymi kulturami bakterii ma szans? na utrzymanie w intymnym ekosystemie.

– „Trivagin ma najwy?szy indeks zgodno?ci z flor? pochwy  polskich pacjentek.  Jedna kapsu?ka preparatu zawiera a? cztery szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum. To bakterie, które najcz??ciej wyst?puj? u Polek.” – mówi Agata Chodakowska, Product Manager.

Czytaj wi?cej : www.polkaintymnie.pl

*** 

Verco Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma na rynku farmaceutycznym i FMCG. Jej dzia?ania skierowane s? do dzieci i ich rodziców oraz do kobiet w ci??y. W ofercie firmy znajduj? si? wysokiej jako?ci produkty ?ywieniowe dla niemowl?t i ma?ych dzieci – mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak?e produkty z rynku farmaceutycznego: nowoczesne suplementy diety dla kobiet w ci??y i mam karmi?cych piersi? – PregnaPLUS i Pregna 250 DHA, suplement diety skutecznie wspomagaj?cy prawid?owe funkcjonowanie dróg moczowych – Femisept URO oraz probiotyk nowej generacji – Trivagin. W ofercie firmy znajduje si? równie? gama produktów MOSBITO – przeciw komarom i kleszczom. Nowo?ci? w ofercie s? plastry na blizny SUTRICON oraz linia produktów SHOU.

Wi?cej informacji w serwisach: www.verco.com.pl www.humana.pl  www.kidy.pl  www.polkaintymnie.pl www.shou.com.pl  www.drogeriazdrowie.pl   www.mosbito.pl

Authors

Related posts

Top